వివాహ కార్యక్రమము ప్రాంతాలను బట్టి కులములను బట్టి ఆచారములను బట్టి అనేక విధములుగా ఉండును .ముఖ్యముగా దీనిలో స్నాతకము ,కాశీయాత్రా ,ఏదురుసన్నాహం (ఇవి 5రకాలు )పానకాలు గణపతిపూజ పుణ్యాహావచనం కన్యవారుణ,రక్షాభంధనము ప్రవర,గౌరీపూజ ,వరపూజ ,కాళ్లుకడుగుట ,కన్యాదానం ,ముహూర్తం ,మాంగల్యధారణ ,తలంబ్రాలు ,బ్రహ్మముళ్ళు ,సప్తపధి, హోమములు ,[ఆచారమునుబట్టి)అప్పగింతలు మొదలైనవి ఈ వివాహము 5రోజులు చేసుకొనుట ఆచారముగా ఉండేది  ప్రధాన ఘట్టాలు ఉంటాయి .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *