జాతకము మరియు మీ సమస్యలు (ఉచిత సేవ)

1. మీరు ఈ నెంబరుకు  96 44 34 34 34 (10 AM TO 6 PM)
2. ఫోన్ చేసి చెప్పిన {లేక} క్రింద వివరాలు పూర్తి చేసి రిజిష్టర్ చేసిన మీ సంపూర్ణ జీవిత వివరాలుకు మీ సమస్యకు పరిష్కారములు పంపగలము