ముహూర్తములు

వివాహం, గృహప్రవేశం ,శంఖుస్థాపన ,మొదలుగునవి అన్నీ కార్యక్రమములు ముహూర్తములు పెట్టి పంపబడును

ఏ తేదీల మద్య ముహూర్తము కావలెను?(ఇంచు మించు) అని మీరు భావించుచున్నారు

ఏ తేదీల మద్య ముహూర్తము కావలెను?(ఇంచు మించు) అని మీరు భావించుచున్నారు

గమనిక : మీ జన్మ నక్షత్రం లేని యెడల మీ పేరు ని బట్టి ముహూర్తం నిర్ణయించబడును

ఏ తేదీల మద్య ముహూర్తము కావలెను?(ఇంచు మించు) అని మీరు భావించుచున్నారు

గమనిక : మీ జన్మ నక్షత్రం లేని యెడల మీ పేరు ని బట్టి ముహూర్తం నిర్ణయించబడును

గమనిక : మీ జన్మ నక్షత్రం లేని యెడల మీ పేరు ని బట్టి ముహూర్తం నిర్ణయించబడును

గమనిక : మీ జన్మ నక్షత్రం లేని యెడల మీ పేరు ని బట్టి ముహూర్తం నిర్ణయించబడును

ఏ తేదీల మద్య ముహూర్తము కావలెను?(ఇంచు మించు) అని మీరు భావించుచున్నారు